پلان های خرید مشتری آپارتمان + مشتری معاوضه آپارتمان

 • 1800 مشتری
 • 1200 مشتری خریدار نقدی آپارتمان + 600 مشتری معاوضه آپارتمان
 • نوع پرداخت : پیش پرداخت
 • مدت زمان ارسال : هجده ماهه
 • از مناطق 1 و 9 و 11 و فرامرز عباسی مختلط
 • 1800 پیامک
 • 570 هزار تومان
 • 900 مشتری
 • 600 مشتری خریدار نقدی آپارتمان + 300 مشتری معاوضه آپارتمان
 • نوع پرداخت : پیش پرداخت
 • مدت زمان ارسال : نه ماهه
 • از مناطق 1 و 9 و 11 و فرامرز عباسی مختلط
 • 900 پیامک
 • 450 هزار تومان
 • 450 مشتری
 • 300 مشتری خریدار نقدی آپارتمان + 150 مشتری معاوضه آپارتمان
 • نوع پرداخت : پیش پرداخت
 • مدت زمان ارسال : پنج ماهه
 • از مناطق 1 و 9 و 11 و فرامرز عباسی مختلط
 • 450 پیامک
 • 300 هزار تومان

پلان های خرید مشتری آپارتمان

 • 1200 مشتری خریدار نقدی آپارتمان
 • نوع پرداخت : پیش پرداخت
 • مدت زمان ارسال : یکساله
 • از مناطق 1 و 9 و 11 و فرامرز عباسی مختلط
 • 1200 پیامک
 • 456 هزار تومان
 • 600 مشتری خریدار نقدی آپارتمان
 • نوع پرداخت : پیش پرداخت
 • مدت زمان ارسال : شش ماهه
 • از مناطق 1 و 9 و 11 و فرامرز عباسی مختلط
 • 600 پیامک
 • 360 هزار تومان
 • 300 مشتری خریدار نقدی آپارتمان
 • نوع پرداخت : پیش پرداخت
 • مدت زمان ارسال : سه ماهه
 • از مناطق 1 و 9 و 11 و فرامرز عباسی مختلط
 • 300 پیامک
 • 240 هزار تومان